Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Garantie & Klachten

Garantie

Webwinkelgigant staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van aanschaf  aan bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Het is belangrijk dat u het gebrek zo spoedig mogelijk (liefst binnen 7 dagen) bij ons meldt via email naar info@webwinkelgigant.com
Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Een door Webwinkelgigant, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument tegenover de Webwinkelgigant kan doen gelden.

Bij verkoop aan bedrijven geldt, dat zichtbare gebreken binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan de ondernemer dienen te worden gemeld.
Bij verkoop aan bedrijven geldt tevens, dat verborgen gebreken onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk dienen te worden gemeld.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.
Het is belangrijk dat u klachten zo spoedig mogelijk (liefst binnen 7 dagen) bij ons meldt via email naar info@webwinkelgigant.com

Bij Webwinkelgigant ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Webwinkelgigant binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Webwinkelgigant. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Webwinkelgigant als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het Europees ODR platform.

Een klacht schort de verplichtingen van Webwinkelgigant niet op, tenzij Webwinkelgigant schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Webwinkelgigant, zal Webwinkelgigant naar haar keuze of (onderdelen van) de geleverde producten vervangen of repareren.

WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk
We gebruiken cookies om bezoek te meten, slaan geen persoonlijke gegevens op.